صفحه اصلی > اخبار > محتوای
ویژگی اودن ماکارونی سوپ
- Feb 27, 2018 -
اودن ماکارونی سوپ در مردم چین به نظر می رسد فقط سوپ سس سویا، در واقع، اصطلاح "آب"، که توسط غذاهای دریایی آش پخته است، اما به طور کلی ندارد روغن و آب، شکل خود وجود دارد بسیاری از "فاکس هرج و مرج"، یعنی در رشته فرنگی در (توفو روغن بزرگتر قرار می دهد شکل و طعم و چینی نفت توفو برخی مختلف)، زیرا رنگ آن شبیه رنگ پوست روباه است بنابراین این نام و سپس با پیاز سبز نم نم، آن شد. توفو روغن مسطح به شکل در سطح سیستم بسیار متفاوت از چین و توفوی سرخ شده، هم اما آن خواهد بود به آب در نفت و گاز جوش و سپس تخلیه آب جوش، شکر و سس سویا را قرار داده، پس تقریبا هیچ نفت ستاره است نه سوپ دریایی به آرامی به خوشمزه، آب پز سوپ odle.

Related Products